click for English version  
 


SÜBAÇAD | Sürdürülebilir Balıkçılık ve Çevre Araştırmaları Derneği Tüzüğü


Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Amblemi
Derneğin Amacı ve Sürdüreceği Çalışma Konuları, Metotları ve Faaliyet Alanları
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Üyelikten Çıkma
Üyelikten Çıkarılma
Dernek Organları
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel Kurulun Oy kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Beyanname verilmesi
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler
Derneğin İç Denetimi
Derneğin Borçlanma Usulleri
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Hüküm Eksikliği
Sürdürülebilir Balıkçılık ve Çevre Araştırmaları Derneği Geçici (Kurucu) Yönetim Kurulu Üyeleri


Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “Sürdürülebilir Balıkçılık ve Çevre Araştırmaları Derneği”dir. Kısa adı SÜBAÇAD’dır.
Merkezi Adana olan derneğin şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amblemi

     Dernek amblemi tema olarak ağzında yakaladığı balıkla turuncu bir pencereye tünemiş karabatak figüründen oluşmaktadır. Doğuştan balıkçı ve Dünya geneline yayılmış olan karabataklar sağlıklı sulak ekosistemlerde sıklıkla karşılaşılan; bu yönüyle varlığı ve yoğunluğu çevrenin -özellikle de üzerinden geçindiği balık varlığının- mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları veren gösterge türlerdendir. Önünde durduğu ve üzerine tünediği oval kenarlı turuncu pencere ise dernek vizyonunu ve bu vizyon çerçevesinde yaratmayı, yaymayı amaçladığı çevreye duyarlı bakışı simgelemekte, kısaca derneğin fikrî penceresini ifade etmektedir.

Derneğin Amacı ve Sürdüreceği Çalışma Konuları, Metotları ve Faaliyet Alanları

Madde 2- Derneğin amacı ve sürdüreceği çalışma konuları, çalışma metotları ve faaliyet alanları ile ilgili olarak

a) Derneğin amacı

     Gerek kıyısal alanlarda gerek suda yürütülen balıkçılık gibi teknik ve metodik olduğu ölçüde çoğu rekreasyonel nitelikteki beşerî faaliyetlerin -başta doğal su alanları olmak üzere- sulak alanlar ve kıyılardaki doğal dokuya dönük çevresel etkilerini, balık varlığı özelinde mevcut sucul yaşama yönelik sömürü düzeylerini araştırarak yıpranmış doğal rezervlerin mevcut tür çeşitliliğini belirleyici, destekleyici ve uygun özellikteki insan yapısı diğer su alanlarının da balık varlığını geliştirici projeler oluşturmak, sürdürülebilirliği amaçlamış balıkçılık uygulamalarını ve çevresel rekreasyon olanaklarını belirlemek, örneklemek, geliştirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparak benzer konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişileri desteklemektir.

b) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1. Gerek kıyısal alanlarda gerek suda yürütülen balıkçılık gibi çoğu rekreasyonel nitelikli beşerî faaliyetlerin -başta doğal su alanları olmak üzere- sulak alanlar ve kıyılardaki doğal dokuya dönük etkilerini, balık varlığı özelinde mevcut sucul yaşama yönelik sömürü düzeylerini belirleyici araştırmalar yapmak,
2. Yıpranmış doğal rezervlerin mevcut tür çeşitliliğini belirleyici, destekleyici ve uygun özellikteki insan yapısı diğer su alanlarının da balık varlığını geliştirici projeler oluşturmak,
3. Sürdürülebilirliği amaçlamış balıkçılık uygulamalarını ve bununla ilişkili rekreasyon alanlarını ve işletme-yönetim olanaklarını belirlemek, yöntem ve yöneylem geliştirmek
4. Başta tatlısu havzaları olmak üzere balık özelinde hızla sömürülerek her geçen gün yitirilen canlı kaynaklar için rezerv koruma sahaları belirlemek, rezerv oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik programlar şekillendirerek bu programlarla işletilebilecek üretim, besi, adaptasyon, sağaltım ve salım tesisleri etüt etmek, projelendirmek, tesis etmek, geliştirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak,
5. Rezerv değeri atfedilen bölge ve sahalarda mevcut halkın suyun ve sucul yaşamın önemine dair bilinçlendirilmesini amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri oluşturarak yürütmek,
6. Yeni neslin doğa ve çevre bilincini geliştirme hedefi ile çeşitli yaş gruplarına dönük eğitsel programlar ve medyalar oluşturarak, bunları etkinleştirmek,
7. Koruma ve kontrol mekanizmalarının kalifikasyonuna katkı sağlayacak kurum içi ve kurumlar arası eğitsel programlar belirleyerek eşliklerini tesis etmek, benzer uygulama ve programlara katılarak, bu tip süreçleri desteklemek, su ürünleri ile yaşam alanlarının korunması ve kontrolü ile ilgili bakanlık ve kurumların yanı sıra kolluk güçlerinin bilgi ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek
8. Balıkçılık tanımı içerisine giren tüm etkinliklerin ve uygulayıcılarının asgari çevre bilinci ve teknik bilgiye sahip olmalarını hedefleyen eğitim çalışmaları yaparak ilgili bakanlık ve resmî kurumların bu etkinlikler üzerinde bağlayıcı olan uygulamalarına veri ve kaynak üretmek
9. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında gerek teknik gerek rekreatif balıkçılık ve sürdürülebilir bir çevrede rekreasyon konularında bilinç yaratan, yarışma ve turnuva gibi aksiyonlarla balıkçılığın ve su ürünlerinin alternatif tanımlamalarına imkân yaratan, saha uygulamaları ile veri ve metot ortaya koyarak çevre ve canlı kaynakların akılcı yönetiminde amaç ve faaliyet yönünden derneğimizle benzerlik gösteren sivil ve resmî oluşumlara, organizasyonlara, katılmak, üye olmak, destek vermek,
10. Üyelerinin sürdürülebilirlik hedefi ile olta balıkçılığı gibi teknik olduğu kadar rekreatif değere sahip uygulamaları ve sucul canlı kaynakların korunması, geliştirilmesi, yönetilmesi konularında bilgi ve bilinç düzeyini artıracak süreçlere katılımını sağlayarak, elde edilen bilgi ve görgüyü yazılı kaynaklara dönüştürerek ülkemiz koşullarına uygun şekilde kullanılmasına/geliştirilmesine çalışmak,
11. Balıkçılıkla ilgili kooperatifler, meslekî birlik yapılanmaları, doğal lagün ve dalyan işletmeleri ile canlı kaynakların sağlıklı tespiti ve etkin korunması hususunda işbirliği yapmak, bu oluşumlara eğitim vererek veri sağlayıcısı olabilmelerini sağlayacak teknik altyapılarına katkı sağlamak.
12. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve faaliyet alanına ilgili kamunun bilinç düzeyini geliştirme amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve tematik veb yayımları ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
14. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, çalışmaların gerektirdiği her türlü teknik araç ve gereci, kırtasiyeyi, demirbaş ve sair sarf malzemelerini temin etmek,
15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
16. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
17. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, rekreasyonel balıkçılık ve su sporları olanağı sunacak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
18. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlence ve sair etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve/veya taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
21. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi hâlinde, 5072 sayılı ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’ hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
23. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
24. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

c) Derneğin Faaliyet Alanı

     Dernek, su ve suya dair canlı ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik merkezli akılcı yöntemlerle rekreasyonel kullanım olanaklarını belirleyerek, bunları geliştirmek ve yaymak amacıyla faaliyet gösterir. Bu amacı ve dolayısı ile milli kaynaklarımızın en önemli unsurlarını oluşturan su, su ürünleri ve sulak alanların varlığını tehdit ederek mevcudiyetlerini olumsuz yönde etkileyen her türlü aksiyona karşı hukuk yolu ve kamuda farkındalık ve duyarlılık yaratacak aktiviteler ile mücadele verir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

a) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Bununla birlikte derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c)
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d)
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e)
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

     Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti hâlinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetim kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

a) Genel kurul bu tüzükte belli edilen zamanda “olağan” toplanır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde “olağanüstü” toplanır.

b) Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır ve olağan genel kurul, her 3 yılda bir Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan ve dolayısı ile toplantıya çağırılacak üyelerin listesini düzenler.
2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin resmî veb sitesinde ilan edilmek sureti ile ya da üye kütük bilgilerinde kayıt altına alınmış olan yazılı veya elektronik posta adresleri üzerinden bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
4. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c) Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

d) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmî makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
4. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan genel kurul toplantısı katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
5. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
6. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
7. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması hâlinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
8. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile alınır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

a) Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği oylama yöntemi uygulanır.

b) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili kararlar, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin müşterek kanaati ile alınabilir.

c) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek imza altına aldığı yazılı kararlar dernek yürütme organları üzerinde bağlayıcıdır. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan veya olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapıldığı şeklinde yorumlanamaz ve genel kurul toplantısı yerine geçmez. Genel kurul çağrısı ve toplantısı 7. maddede belirtilen hususlara göre yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

i) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j) Derneğin vakıf kurması,

k) Derneğin fesih edilmesi,

l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

1. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
2. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan tüm diğer işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

a) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

b) Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

c) Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

d) Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

a) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konularında faaliyet gösterip göstermediğini izler. Bu amaçla defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleyerek denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna ve -toplandığında- genel kurula sunar.

c) Denetim kurulu; gerektiğinde gerekçeli şekilde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üye Aidatı.

1. Üyelerden -bir kereye mahsus- alınacak giriş ödentisi 25,00 TL, yıllık aidat ise 12,00 TL.dir.
2. Giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını artırmaya veya eksiltmeye -T.C. Bakanlar Kurulu'nun açıkladığı yıllık enflasyon oranlarından az olmamak kaydıyla- yönetim kurulu yetkilidir.

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, rekreasyonel turnuva ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

1. Rekreasyonel olta balıkçılığı turnuvaları ve su sporlarına ilişkin yarışmalara kayıt ödentisi ile bu tip etkinliklerde verilen/alınan hizmet bedellerine karşılık derneğe gelir olarak kayıt edilecek ücretleri yönetim kurulu veya organizasyonla yetkilendirdiği komite belirler.

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f) Derneğin amaçlarından biri olan sürdürülebilir balıkçılık ve çevre bilincinin kamuda tesisine dönük basım ve yayınların satışından elde edilen kazançlar.

g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h) Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;

a) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak veya -bu hadde bağlı kalmaksızın- yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren tekrar işletme hesabı esasına dönülebilir.

b) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda ise bu ticari işletme için, ayrıca ‘Vergi Usul Kanunu’ hükümlerine göre defter tutulur.

c) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

d) Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
(2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
(3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
(4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
(5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
(6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(1) (Madde-13.d.1) bendinin (1), (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
(2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

e) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

f) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

a) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili hâlinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

1. Alındı Belgeleri

(1) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
(2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

2. Yetki Belgesi

(1) Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
(2) Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır ve birer nüshası dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
(3) Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
(4) Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

b) Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, derneğin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsama girmeyen ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

d) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahâllin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine şunlar eklenir:

1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

b) Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

1. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
2. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e)
Değişikliklerin Bildirilmesi

1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildiriminin ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hâllerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Ancak, genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun denetleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

     Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

a) Fesih İşlemleri
     Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

1. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
2. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

b) Tasfiye İşlemleri
     Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

1. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Hâlinde Sürdürülebilir Balıkçılık ve Çevre Araştırmaları Derneği” ibaresi kullanılır.
2. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
3. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
4. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
5. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sürdürülebilir Balıkçılık ve Çevre Araştırmaları Derneği Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;

O. Bahadır ÇAPAR (Kurucu Başkan)
I. Levent ERKOL (Başkan Yardımcısı)
Esin YALÇIN (Sekreter)
Özay ŞEN (Üye)
Salih KANAATBİLEN (Üye)
Derya NİRON (Üye)
Zübeyde ÇAPAR (Üye
)

Bu tüzük 21 (yirmibir) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

CAPAR trafik