click for English version  
 


     Derneğimizin amaçları ve çalışma konuları ile ilişkili bulduğunuz sorunlara veya yanlış uygulamalara dair "sizce önemli" tespitleriniz varsa, bu tespitlerinize dair doğru kurgulanmış bir sebep-sonuç ilişkisi belirleyebiliyor, bir düzeyde dahi olsa yararlı olabilecek analitik çözümlemeler önerebiliyorsanız bizim için de "ciddiye alınacak" bir fikriniz var demektir. Bu amaçla aşağıdaki kayıt formunu doldurarak sizden cevaplamanızı istediğimiz sorgular dahilinde tespitlerinizi ve önermelerinizi dernek yönetimimize iletebilirsiniz. Verilen fikrin tüzüğümüzün çizdiği çerçeve ve dernek olanakları dahilinde projelendirilebilirliği üzerine çalışarak birşeyleri değiştirebilmeyi birlikte deneyelim.

      Lütfen form alanlarına girdiğiniz bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına özen gösteriniz. Mesai yoğunluğumuza bağlı olmak şartı ile elektronik ortamda kayda alınan proje önerileri en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır.

SÜBAÇAD | "Bir fikrim var!" Proje Önerisi Kayıt Formu

Form üzerinde* ile işaretlenmiş alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Girmeniz istenen bu bilgiler,fikrinizin projelendirilebilir bulunması durumunda takvimlendirilerek resmî bir SÜBAÇAD projesine dönüştürülecektir.


 • -
 • Sorunun sebebi, çözümün (fikrinizin) hedefi...

  Fikrinizi geliştirilebilir bir proje önerisi olarak kabul edersek; bu proje kimlerle ilgili veya kimleri hedef alıyor?
 • Tespit ettiğiniz soruna/duruma ilişkin açıklamalarınız...

  Doldurulan formun gönderiminde oluşabilecek herhangi bir hata sonucu özgün ifadelerinizi yeniden yazmak zorunda kalmamanız için bu bölümden itibaren ekleyeceğiniz yazıları önceden hazırlayarak bir kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.
 • Tespitinizin çözümüne ilişkin öneriniz...

  Yukarıda izah ettiğiniz sorunun, durumun ya da olgunun olumsuzluklarını gidereceğini ya da faydasını artıracağını düşündüğünüz çerçeveyi, kısacası tespitinizin halline yönelik aklınızda canlandırdığınız sebep-sonuç ilişkisini uygulanabilir bir kurgu ile anlatmaya çalışınız. Bu bölüme ekleyeceğiniz yazıları önceden hazırlayarak bir kopyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.
 • Should be Empty:


Formu doldurmadan önce okuyunuz!

    Doldurulan formun gönderiminde oluşabilecek herhangi bir hata sonucu özgün ifadelerinizi yeniden yazmak zorunda kalmamanız için bu bölümden itibaren ekleyeceğiniz yazıları önceden hazırlayarak bir kopyasını bilgisayarınızda saklamayı ihmal etmeyiniz.

    Tespit ve önerilerinizi paylaşmadan önce fikirlerinizin SÜBAÇAD'ın amacı, çalışma konuları ve biçimleri ile örtüştüğünden emin olmak için aşağıdaki özet bildirimleri okumanızı öneririz.


Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri

Derneğin Amacı, Sürdüreceği Çalışma Konuları, Metotları ve Faaliyet Alanları
Madde 2- Derneğin amacı ve sürdüreceği çalışma konuları, çalışma metotları ve faaliyet alanları ile ilgili olarak

a) Derneğin amacı
Gerek kıyısal alanlarda gerek suda yürütülen balıkçılık gibi teknik ve metodik olduğu ölçüde çoğu rekreasyonel nitelikteki beşerî faaliyetlerin -başta doğal su alanları olmak üzere- sulak alanlar ve kıyılardaki doğal dokuya dönük çevresel etkilerini, balık varlığı özelinde mevcut sucul yaşama yönelik sömürü düzeylerini araştırarak yıpranmış doğal rezervlerin mevcut tür çeşitliliğini belirleyici, destekleyici ve uygun özellikteki insan yapısı diğer su alanlarının da balık varlığını geliştirici projeler oluşturmak, sürdürülebilirliği amaçlamış balıkçılık uygulamalarını ve çevresel rekreasyon olanaklarını belirlemek, örneklemek, geliştirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparak benzer konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişileri desteklemektir.

b) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1. Gerek kıyısal alanlarda gerek suda yürütülen balıkçılık gibi çoğu rekreasyonel nitelikli beşerî faaliyetlerin -başta doğal su alanları olmak üzere- sulak alanlar ve kıyılardaki doğal dokuya dönük etkilerini, balık varlığı özelinde mevcut sucul yaşama yönelik sömürü düzeylerini belirleyici araştırmalar yapmak,
2. Yıpranmış doğal rezervlerin mevcut tür çeşitliliğini belirleyici, destekleyici ve uygun özellikteki insan yapısı diğer su alanlarının da balık varlığını geliştirici projeler oluşturmak,
3. Sürdürülebilirliği amaçlamış balıkçılık uygulamalarını ve bununla ilişkili rekreasyon alanlarını ve işletme-yönetim olanaklarını belirlemek, yöntem ve yöneylem geliştirmek
4. Başta tatlısu havzaları olmak üzere balık özelinde hızla sömürülerek her geçen gün yitirilen canlı kaynaklar için rezerv koruma sahaları belirlemek, rezerv oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik programlar şekillendirerek bu programlarla işletilebilecek üretim, besi, adaptasyon, sağaltım ve salım tesisleri etüt etmek, projelendirmek, tesis etmek, geliştirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak,
5. Rezerv değeri atfedilen bölge ve sahalarda mevcut halkın suyun ve sucul yaşamın önemine dair bilinçlendirilmesini amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri oluşturarak yürütmek,
6. Yeni neslin doğa ve çevre bilincini geliştirme hedefi ile çeşitli yaş gruplarına dönük eğitsel programlar ve medyalar oluşturarak, bunları etkinleştirmek,
7. Koruma ve kontrol mekanizmalarının kalifikasyonuna katkı sağlayacak kurum içi ve kurumlar arası eğitsel programlar belirleyerek eşliklerini tesis etmek, benzer uygulama ve programlara katılarak, bu tip süreçleri desteklemek, su ürünleri ile yaşam alanlarının korunması ve kontrolü ile ilgili bakanlık ve kurumların yanı sıra kolluk güçlerinin bilgi ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek
8. Balıkçılık tanımı içerisine giren tüm etkinliklerin ve uygulayıcılarının asgari çevre bilinci ve teknik bilgiye sahip olmalarını hedefleyen eğitim çalışmaları yaparak ilgili bakanlık ve resmî kurumların bu etkinlikler üzerinde bağlayıcı olan uygulamalarına veri ve kaynak üretmek
9. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında gerek teknik gerek rekreatif balıkçılık ve sürdürülebilir bir çevrede rekreasyon konularında bilinç yaratan, yarışma ve turnuva gibi aksiyonlarla balıkçılığın ve su ürünlerinin alternatif tanımlamalarına imkân yaratan, saha uygulamaları ile veri ve metot ortaya koyarak çevre ve canlı kaynakların akılcı yönetiminde amaç ve faaliyet yönünden derneğimizle benzerlik gösteren sivil ve resmî oluşumlara, organizasyonlara, katılmak, üye olmak, destek vermek,
10. Üyelerinin sürdürülebilirlik hedefi ile olta balıkçılığı gibi teknik olduğu kadar rekreatif değere sahip uygulamaları ve sucul canlı kaynakların korunması, geliştirilmesi, yönetilmesi konularında bilgi ve bilinç düzeyini artıracak süreçlere katılımını sağlayarak, elde edilen bilgi ve görgüyü yazılı kaynaklara dönüştürerek ülkemiz koşullarına uygun şekilde kullanılmasına/geliştirilmesine çalışmak,
11. Balıkçılıkla ilgili kooperatifler, meslekî birlik yapılanmaları, doğal lagün ve dalyan işletmeleri ile canlı kaynakların sağlıklı tespiti ve etkin korunması hususunda işbirliği yapmak, bu oluşumlara eğitim vererek veri sağlayıcısı olabilmelerini sağlayacak teknik altyapılarına katkı sağlamak
12. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve faaliyet alanına ilgili kamunun bilinç düzeyini geliştirme amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve tematik veb yayımları ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
14. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, çalışmaların gerektirdiği her türlü teknik araç ve gereci, kırtasiyeyi, demirbaş ve sair sarf malzemelerini temin etmek,
15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
16. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
17. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, rekreasyonel balıkçılık ve su sporları olanağı sunacak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
18. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlence ve sair etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve/veya taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
21. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi hâlinde, 5072 sayılı ‘Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’ hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
23. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
24. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

c) Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, su ve suya dair canlı ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik merkezli akılcı yöntemlerle rekreasyonel kullanım olanaklarını belirleyerek, bunları geliştirmek ve yaymak amacıyla faaliyet gösterir. Bu amacı ve dolayısı ile millî kaynaklarımızın en önemli unsurlarını oluşturan su, su ürünleri ve sulak alanların varlığını tehdit ederek mevcudiyetlerini olumsuz yönde etkileyen her türlü aksiyona karşı hukuk yolu ve kamuda farkındalık ve duyarlılık yaratacak aktiviteler ile mücadele verir.

SÜBAÇAD tüzüğünün tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


     Bu formu göndermeniz ile birlikte tematik bir sivil toplum örgütünün kolektif ve üretken atmosferine katkı sağlamış olacaksınız.
CAPAR trafik