click for English version  
 


     Derneğimizin amaçları ile çalışma konularına "ciddi" bir ilgi duyuyorsanız, tematik yayınlarımızı takip ediyor, kendinizi bir sivil toplum örgütü içerisinde -elbette gönüllülük ilkesi çerçevesinde- sorumluluk alabilecek ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirebilecek konumda görüyorsanız siz de SÜBAÇAD'a üye olmak için ön başvuruda bulunabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki kayıt formunu doldurarak üyelik ön başvurunuzu dernek yönetimine iletebilirsiniz. Lütfen form alanlarına girdiğiniz bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına özen gösteriniz. Mesai yoğunluğumuza bağlı olmak şartı ile elektronik ortamda kayda alınan ön başvurular en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır.

SÜBAÇAD | Üyelik Ön Başvurusu Kayıt Formu

Form üzerinde* ile işaretlenmiş alanların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Girmeniz istenen bu bilgiler, başvurunuzun onaylanması durumunda üye kütüğüne işlenerek resmi kayda dönüşecektir.


  • -
  • Should be Empty:
   


Üyelik Ön Başvurusu öncesinde okuyunuz!

Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Üyelikten Çıkma
Üyelikten Çıkarılma
Giriş Ödentisi ve Üye Aidatı


Derneğin Amacı, Sürdüreceği Çalışma Konuları, Metotları ve Faaliyet Alanları
Madde 2- Derneğin amacı ve sürdüreceği çalışma konuları, çalışma metotları ve faaliyet alanları ile ilgili olarak

a) Derneğin amacı
Gerek kıyısal alanlarda gerek suda yürütülen balıkçılık gibi teknik ve metodik olduğu ölçüde çoğu rekreasyonel nitelikteki beşerî faaliyetlerin -başta doğal su alanları olmak üzere- sulak alanlar ve kıyılardaki doğal dokuya dönük çevresel etkilerini, balık varlığı özelinde mevcut sucul yaşama yönelik sömürü düzeylerini araştırarak yıpranmış doğal rezervlerin mevcut tür çeşitliliğini belirleyici, destekleyici ve uygun özellikteki insan yapısı diğer su alanlarının da balık varlığını geliştirici projeler oluşturmak, sürdürülebilirliği amaçlamış balıkçılık uygulamalarını ve çevresel rekreasyon olanaklarını belirlemek, örneklemek, geliştirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparak benzer konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişileri desteklemektir.

b) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Bu bendin metnine ulaşmak için tıklayın

c) Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, su ve suya dair canlı ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik merkezli akılcı yöntemlerle rekreasyonel kullanım olanaklarını belirleyerek, bunları geliştirmek ve yaymak amacıyla faaliyet gösterir. Bu amacı ve dolayısı ile millî kaynaklarımızın en önemli unsurlarını oluşturan su, su ürünleri ve sulak alanların varlığını tehdit ederek mevcudiyetlerini olumsuz yönde etkileyen her türlü aksiyona karşı hukuk yolu ve kamuda farkındalık ve duyarlılık yaratacak aktiviteler ile mücadele verir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

a) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Bununla birlikte derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller:

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

    Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti hâlinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Gelir Kaynakları
(Giriş Ödentisi ve Üye Aidatı
)
Madde 12-
a) Üye aidatı

1. Üyelerden -bir kereye mahsus- alınacak giriş ödentisi 25,00 TL, yıllık aidat ise 12,00 TL.dir.

SÜBAÇAD tüzüğünün tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


     Bu formu göndermeniz ile birlikte girmiş olduğunuz temel kimlik bilgilerinizin doğruluğunu, Dernekler Kanunu'nda ve dernek tüzüğünde üyeliğe ilişkin öngörülen genel şartları taşıdığınızı dolayısı ile Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği tüzüğünde belirtilen amaçların ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine üye sıfatı ile katkıda bulunmak istediğinizi beyan ederek dernek tüzüğünün 12. maddesinde belirtilen ve yukarıda da yinelen miktarlar üzerinden giriş ödentisi ile yıllık üyelik aidatını ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.
CAPAR trafik